Warning: Use of undefined constant act - assumed 'act' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /nfs/c01/h02/mnt/14976/domains/technoengineering97.com/html/index.php on line 5
ТехноИнженеринг 97 OОД

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено Техноиженеринг-97 ООД и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз ”

Проект програма ФАР BG 2005/017-353.10.01-1.25

"Инвестиции в човешкия капитал и гъвкавата организация на труда - пътят към устойчив разтеж и развитие"

Описание на проекта:

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е да се увеличи пригодността за заетост и адаптивността на работната сила както на безработни лица, така и на служители във фирмата, като се повиши тяхната квалификация с цел трансформиране на пазара на труда в България в отговор на потребностите и търсените специалности.

Конкретна цел:

 • Професионална квалификация и преквалификация на 16 безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда и 8 заети лица
 • Оборудване на фирмени помещения
 • Устойчива заетост на 10 лица на новосформираните работни места
 • Създаване на гъвкава организация на труда като по този начин се увеличи конкурентноспособността на фирмата.

Партньор:

Професионална гимназия по машиностроене - Пловдив

Целеви групи:

 • Безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда – краткосрочно и дългосрочно безработни младежи на възраст до 29 г., дългосрочно безработни лица и безработни лица на възраст над 50 г. – които са завършили основно образование, но нямат професионална квалификация или квалификацията им е остаряла.
 • Служители на кандидата

Краини бенифициенти:

Крайни бенефициенти по този проект са 16 безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и 8 заети лица, които имат нужда от преквалификация с цел да отговарят на фирмените изисквания за подобрена гъвкавост и конкурентоспособност.

Този проект ще има положителен ефект за семействата на тези безработни лица, техния социален живот и поведение, както и върху икономиката на Пловдив и местното население. Той ще е безспорен плюс за “Техноинженеринг 97” ООД и Професионалната гимназия по машиностроене – Пловдив.

Очаквани резултати:

 • Квалификация на 16 безработни лица
 • Преквалификация на 8 служители на кандидата
 • 8 свидетелства за специалност “Машини и съоръжение за обработване на метали” на 6 безработни и 1 заети във фирмата лица
 • 8 свидетелства за специалност “Металорежещи машини” на 3 безработни и 5 заети във фирмата лица
 • 8 свидетелства за специалност “Машини и съоръжения за заваряване” на 5 безработни и 3 заети лица
 • 2 месеца заетост за всичките 16 безработни лица като по този начин се подобри пригодността им за заетост
 • 10 нови устойчиви работни места
 • Закупено оборудване за разкриването на 10-те нови устойчиви работни места
 • Увеличен обем на производство и подобрена конкурентоспособност на “Техноинженеринг 97” ООД, като по този начин се осигурява устойчивост на проекта
 • Изготвени “Развитие на човешките ресурси” и “Борса за работници под наем”;
 • Популяризиране ролята на Европейския съюз в борбата с безработицата и подкрепата развитието на бизнес средата

Основни Деиности:

 • Професионална квалификация и преквалификация чрез обучение и получаване на свидетелство за БГ професия и специалност: "Машинен оператор на металорежещи машини" /стругар/; "Машинен оператор на заваръчна техника" /заварчик/; "Машинен монтьор" /шлосер/.
 • Наемане на 10 броя безработни лица, придобили квалификация на бесрочен трудов договор в Техноинженеринг 97 ООД.
 • Оборудване с машини допълнителни работни места в Техноинженеринг 97 ООД.
 • Разработване на система за развитие на човешките ресурси в Техноинженеринг 97 ООД.